Hlavné menu


Všeobecné podmienky súťaží

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PROPAGAČNÝCH SÚŤAŽÍ

 

I. Úvodné ustanovenia

1. Všeobecné podmienky propagačných súťaží (VPPS) sú platné pre súťaže vykonávané na web stránkach spaceworld.sk, pokiaľ osobitné pravidlá (Štatút) konkrétnej súťaže neustanovujú inak.

2. VPPS stanovujú podmienky pre prihlásenie sa a účasť v súťaži, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon na ochranu osobných údajov“).

3. Vyhlasovateľom súťaže je vždy spoločnosť TAGA LLP 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, reg. č.  SO305181, registrovaná podľa škótskeho práva v Škótsku, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ako prevádzkovateľ webstránky www.spaceworld.sk (ďalej Vyhlasovateľ).

 

II. Podmienky účasti v súťažiach

1. Súťaže sú určené všetkým návštevníkom web stránok spaceworld.sk.

2. Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci vyhlasovateľa a ich rodinní príslušníci, ako aj zamestnanci spolupracujúcich osôb a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci.

3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené na web stránkach spaceworld.sk, alebo inou vhodnou formou, a najmenej jeden mesiac (30 dní) pred zapojením sa do súťaže sa ona ani jej rodinní príslušníci (najmä rodičia, deti, súrodenci a manželia) nezúčastnili žiadnej inej súťaže podľa týchto podmienok.

 

III. Realizácia súťaží a zverejňovanie výsledkov súťaží

1. Formu prihlásenia sa do súťaže (telefonicky, e-mailom, sms-kou, poštou a pod.), čo je predmetom súťaže, ako súťaž prebieha a spôsob jej vyhodnotenia Space World vyhlasuje na web stránkach spaceworld.sk, alebo to určujú osobitné podmienky súťaže (Štatút), ktoré sú zverejnené na web stránkach spaceworld.sk.

 2. V prípadoch, keď je predmetom súťaže dodanie autorskej fotografie, audio alebo videonahrávky, slovného textu alebo iného autorského diela, vyhlasovateľ s výslovným dobrovoľným súhlasom súťažiaceho môže zverejniť dodané autorské dielo a meno a priezvisko súťažiaceho na web stránkach spaceworld.sk, a to za účelom výroby, realizácie a propagácie súťaže a zverejnenia výsledkov súťaže. Autorské diela sú zaznamenávané a uchovávané v elektronickej forme a sú s nimi vykonávané tieto spracovateľské operácie: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prehliadanie, vyhľadávanie, uchovávanie, sprístupňovanie, zverejňovanie. Poskytnuté autorské diela môžu byť uchovávané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich získania. Po uplynutí tejto doby budú poskytnuté autorské diela zlikvidované. Súhlas s použitím autorského diela vyššie uvedených spôsobom je bezodplatný a nie je územne limitovaný.

 

IV. Podmienky získavania výhier

1. Výhercom sa stáva osoba, ktorá riadne a najúspešnejšie splnila všetky podmienky súťaže, alebo bola vyžrebovaná, alebo bola určená v súlade s osobitnými podmienkami súťaže (Štatút), bola za výhercu podľa podmienok súťaže vyhlásená a poskytla údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto podmienok.

2. Vyhlasovateľ s výslovným dobrovoľným súhlasom výhercu spracováva a uchováva osobné údaje výhercu, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, číslo OP, prípadne ďalšie podľa typu alebo charakteru výhry, a to za účelom identifikácie výhercu pre odovzdanie výhry, prípravy a spracovania výhercu na web stránkach spaceworld.sk a zasielania reklamných správ. Poskytnuté identifikačné údaje sú zaznamenávané a uchovávané v elektronickej forme, a sú s nimi vykonávané tieto spracovateľské operácie: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prehliadanie, vyhľadávanie, uchovávanie, zverejňovanie. Poskytnuté identifikačné údaje sú uchovávané po dobu do uplynutia 2 rokov odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže. Po uplynutí tejto doby budú poskytnuté identifikačné údaje podľa § 17 ods. 1 zákona na ochranu osobných údajov, bezodkladne zlikvidované. Súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov platí do odvolania, pričom odvolať ho možno e-mailom na adresu: info@spaceworld.sk alebo písomne na adrese vyhlasovateľa, alebo na adrese  príslušnej klubovne Vesmírneho klubu, o.z. Odvolanie súhlasu pred oznámením o výhercom spôsobuje dodatočnú nemožnosť odovzdania výhry výhercu.

 3. Účastník súťaže je povinný poskytnúť do informačného systému len pravdivé osobné údaje. Vyhlasovateľ má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, ak účastník súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený a voči vyhlasovateľovi zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých informácii.

4. Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade, že si výherca nemôže výhru prevziať (prebrať tovar, službu, zúčastniť sa na podujatí, uplatniť bonus, výhodu, atď.) nárok na výhru mu zaniká a výherca nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu. Náhradného výhercu určí vyhlasovateľ žrebom, alebo sa ním stáva v poradí druhý najúspešnejší účastník súťaže. Výherca nie je oprávnený stanoviť za seba náhradníka.

 5. Nárok na výhru zaniká aj v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými a / alebo osobitnými podmienkami súťaže (Štatút), alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo  dohodnutej lehote, ani o jej predĺženie nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

6. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie TAGA LLP bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho.

 7. Výhry a výhody získané v súťažiach vyhlasovateľa na stránkach www.spaceworld.sk nie sú podľa platného znenia Občianskeho zákonníka právne vymáhateľné, pritom však podľa bodu 19 Prílohy č. 1 smernice č. 2005/29/ES, sa považuje vyhlásenie súťaže bez priznania výher alebo s ich následným odmietnutím za nekalú obchodnú praktiku voči spotrebiteľovi.

 

V. Podmienky odovzdávania výhier

1. Výherca je o výhre, jej ďalších špecifikáciách a spôsobe čerpania alebo uplatnenia výhry informovaný mailom alebo telefonicky. Ak si to charakter výhry vyžaduje, výherca je povinný poskytnúť súčinnosť pri preberaní alebo uplatnení výhry.

2. Výherca je oprávnený prevziať si výhru osobne v lehote 3 mesiacov odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže, alebo bude výhercovi na jeho požiadanie doručená poštou / kuriérom, ak nie je určené inak, alebo iné podmienky prevzatia výhry nevyplývajú z obsahu a charakteru súťaže.

3. Na spôsobe prevzatia výhry sa vyhlasovateľ s výhercom dohodne, inak platí, že si výherca prevezme výhru osobne.

4. Osobne je možné prevziať výhru od 13.00 do 23.00, pondelok až nedela, v Space World – Račianska 22/A, Bratislava.

5. Výherca je povinný sa pri preberaní výhry preukázať platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Za maloletého výhercu preberá výhru zákonný zástupca.

6. Vyhlasovateľ nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave / doručovaní kuriérom alebo v súvislosti s nimi. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postúpi  vyhlasovateľ na výhercu.

7. V prípadoch, keď výhry do súťaže venuje obchodný partner, alebo sú výhercom doručované prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, vyhlasovateľ s výslovným dobrovoľným súhlasom výhercu poskytnú obchodnému partnerovi alebo kuriérskej spoločnosti osobné údaje výhercu, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, číslo OP, prípadne ďalšie podľa typu alebo charakteru výhry, a to výlučne za účelom identifikácie výhercu pre odovzdanie výhry. Poskytnuté identifikačné údaje sú obchodnému partnerovi poskytnuté v elektronickej forme a kuriérskej spoločnosti v písomnej aj v elektronickej forme a obchodný partner alebo kuriérska spoločnosť s nimi môže nakladať výlučne za účelom identifikácie výhercu pre odovzdanie výhry a v zmysle zákona na ochranu osobných údajov.

Súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov platí do odvolania, pričom odvolať ho možno e-mailom na adresu: info@spaceworld.sk alebo písomne na adrese vyhlasovateľa, alebo na adrese  príslušnej klubovne Vesmírneho klubu, o.z. Odvolanie súhlasu pred  odovzdaním výhry spôsobuje dodatočnú nemožnosť odovzdania výhry výhercu.

 

VI. Zdaňovanie výhier

  1. V zmysle § 9,ods. 2, písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto hodnotu, vychádzajúc z podaného daňového priznania. (pozn.: Podľa aktuálneho znenia § 43 Zákona o dani z príjmov mám zato, že ceny v súťaži podliehajú zrážkovej dani, ohľadne ktorej platiteľom je vyhlasovateľ)
  2. Za súčasť výhry sa nepovažuje odmena za použitie diela podľa čl. III. ods. 2 týchto VPPS. Odmena za použitie diela sa zdaňuje podľa § 6, ods. 2,4 a 10 tak, že si daňovník môže uplatniť paušálne náklady vo výške 40 % odmeny za použitie diela. 
  3. V prípade, ak je súťaž vyhlásená v spolupráci s občianskym združením Vesmírny klub, a cenou je príspevok združenia Vesmírny klub, o.z. vrátane nepeňažného plnenia (zníženie alebo odpustenie príspevkov na činnosť príslušnej klubovne Space World) príspevok združenia je oslobodený od dane.
  4. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná výhra v hodnote nad 350 € podlieha odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%. Takéto poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej poskytne daňový úrad.

 

VII. Bezpečnosť osobných údajov a práva a povinnosti dotknutých osôb

1. TAGA LLP zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona na ochranu osobných údajov.

2. V zmysle § 16 ods. 1 zákona na ochranu osobných údajov, je súťažiaci / výherca povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. 

3. V zmysle § 28 zákona na ochranu osobných údajov, má súťažiaci / výherca ako dotknutá osoba právo na informácie o stave spracúvania osobných údajov, opravu alebo likvidáciu nesprávnych údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu osobných údajov ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov a ďalšie práva.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

1. TAGA LLP si vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu alebo zmenu všeobecných podmienok propagačných súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou. TAGA LLP sa zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať zákazníkov o všetkých zmenách všeobecných podmienok propagačných súťaží.

2. Tieto všeobecné podmienky súťaží vstupujú do platnosti 01.01.2015.