SPACE WORLD centrum bude prístupné len pre uzavretú spoločnosť v termíne: 28.10.2018, 15:30 - 18:00
Zobraziť viac informácií


Hlavné menu


VOP TAGA LLP

Všeobecné obchodné podmienky TAGA, LLP
pre poskytovanie služby prístupu k pohybovým aktivitám v klubovniach Vesmírneho klubu, o.z.
umiestneným na území Slovenskej republiky

 

Platnosť od: 1.1.2015

 

Čl. I
Návrh a uzavretie zmluvy

1.1. Rezervácie prijíma TAGA LLP od objednávteľov výhradne na elektronickom formulári v rezervačnom rozhraní na webovej stránke www.spaceworld.sk, alebo na e-maile info@spaceworld. sk.

1.2. Odoslaná rezervácia je záväzná. Zrušiť objednávku je možné najviac do 6 hodín pred časom na ktorý rezervácia platí. V prípade zrušenia objednávky po možnej lehote storna objednávky si predávajúci vyhradzuje právo na náhradu spôsobenej škody do výšky 100 % ceny.

1.3. Rezervácia je návrhom na uzavretie zmluvy o poskytnutí v nej rezervovanej služby, (prístupuk aktivitám a zariadeniam v klubovni Vesmírny klub, o.z. na Račianskej 22/A v Bratislave alebo v iných obdobných zariadeniach) a samostatnej rezervačnej služby na vyhradenie času prístupu k hracím priestorom podľa návštevného poriadku príslušnej klubovne.

1.4. Návrh zmluvy je prijatý poskytovateľom, ak po prevzatí alebo doručení rezervácie potvrdí rezerváciu, alebo ak strany dojednajú iný termín alebo podmienky odchylné od rezervácie výmenou e-mailov.
 

Čl. II
Cena a platobné podmienky

2.1. Objednávateľ je povinný poskytovateľovi riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú v potvrdenej rezervácii, ak niet písomnej zmluvy. Ak cena takto nie je dojednaná, strany sa dohodli na určení ceny podľa cenníka dodávateľa,

2.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu ceny, ak sa cena vstupov, alebo kurz medzi menou transakcie a menou poskytovateľa zmení od dátumu uzavretia zmluvy do dátumu zdaniteľného plnenia o viac ako 4 %

2.3. Ak ide o služby na osobitnú objednávku nedostupnú v rezervačnom formulári, eventy a rezerváciu celých priestorov, v prípade ak niet písomného dojednania, určí cenu tretia osoba, za ktorú strany ustanovujú vybranú osobu podľa čl. VIII týchto podmienok.

2.4. Cena je splatná na základe faktúry. Splatnosť faktúry ak sa strany nedohodli inak sa riadi údajom splatnosti na faktúre.

2.5. Cenu hradí objednávateľ v hotovosti, platobnou kartou resp. prevodom na účet poskytovateľa.

 

Čl. III
Plnenie zmluvy

3.1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť prístup pre objednávateľa, alebo v prípade skupiny objednávateľov pre všetkých prípustných členov skupiny, ktorí zodpovedajú podmienkam v Návštevnom poriadku klubovne, v termíne na ktorý znie potvrdená rezervácia alebo v termíne na ktorom sa strany dohodli výmenou e-mailov.

3.2. Nároky zo zodpovednosti za škody sa riadia ustanoveniami Návštevného poriadku

 

Čl. IV
Omeškanie

V prípade omeškania objednávateľa s peňažným plnením má poskytovetaľ nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. 9:509 Princípov európskeho zmluvného práva, vo výške 1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ktorá je splatná v deň nasledujúci po doručení výzvy na úhradu, aj v prípade, ak sa výzva vzťahuje len na istinu pohľadávky. Zmluvná pokuta neobmedzuje nárok na náhradu škody.

 

Čl. V

Informačná povinnosť objednávateľa v omeškaní

5.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak on sám, alebo ktorákoľvek osoba, voči ktorej sa možno domáhať neúčinnosti úkonov objednávateľa alebo náhrady podľa § 42b OZ založí ako spoločník obchodnú spoločnosť s obdobným predmetom činnosti, alebo sa zúčastní jej založenia ako prvý konateľ, alebo mu bude v takej spoločnosti udelená prokúra, je povinný to oznámiť poskytovateľovi, a ak v rozhodnom čase existuje nesplatený záväzok objednávateľa, je tento spoločne a nerozdielne s členmi svojich štatutárnych orgánov povinný na požiadanie poskytovateľa ako veriteľa zabezpečiť aby každá táto nová obchodná spoločnosť pristúpila k záväzku objednávateľa. Za porušenie tejto povinnosti má poskytovateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. 9:509 Princípov európskeho zmluvného práva vo výške 1000 EUR za každý týždeň trvania porušenia povinnosti.

5.2. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť poskytovateľovi svoju platobnú neschopnosť, ako aj vstup do likvidácie alebo do konkurzu, a to do 10 dní odkedy rozhodná udalosť nastala, v prípade, že tak neučiní, poskytovateľ má právo na zmluvnú pokutu podľa čl. 9:509 Princípov európskeho zmluvného práva v rozsahu 1 % dlžnej sumy za každý deň omeškania, avšak najmenej 5000 EUR.

 

Čl. VI

Spoločné záväzky a riešenie sporov z viacstranných obchodov

6.1. Ak ktorýkoľvek zo skupiny podnikateľov (§ 2 ObZ), vrátane majetkovo prepojených obchodných spoločností a živnostenských podnikateľov, ktorí majetkovú účasť prejavujú v použití spoločného prvku v obchodnom mene (§ 10, ods. 2 a § 66a Obchodného zákonníka) alebo osôb v postavení ovládanej a ovládajúcej osoby, s obdobným predmetom činnosti, ako objednávateľ objedná služby v zmysle čl. I. týchto podmienok a následne dôjde:

a) k ich využitiu iným členom skupiny podnikateľov, alebo skupinou návštevníkov vedených osobou poverenou alebo označenou objednávateľom,

b) k prevzatiu tovarov alebo využitiu služieb popísaných v rezervácii alebo objednávke ak  plnenia tretích strán sprostredkované (zabezpečené) poskytovateľom. predstavuje takéto prevzatie alebo využitie dohodu o vzniku spoločného záväzku podľa čl. 10:102 Princípov európskeho zmluvného práva.

6.2. Obdobne sa strany dohodli na spoločnom záväzku fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá uzavrela zmluvu a jej blízkych osôb, alebo osôb, voči ktorým možno uplatniť odporovaciu žalobu. Splnenie všetkých podmienok odporovateľnosti, ani podanie odporovacej žaloby nie je podmienkou vzniku spoločného záväzku.

6.3. Pre riešenie sporov zo spoločných záväzkov alebo viacstranných obchodov, ku ktorým dôjde na základe uzavretia zmluvy a prevzatia diela/produktov podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatní článok VIII. týchto podmienok.

 

Čl. VII

Návrh rozhodcovskej zmluvy pre riešenie sporov s tretími stranami

7.1. Objednávateľ podpísaním/odoslaním rezervácie a v nich obsiahnutým súhlasom s týmito podmiekami navrhuje súčasne uzavretie rozhodcovskej doložky podľa čl. VIII. všetkým osobám, ktoré budú viazané spoločnými záväzkami, ako aj pristúpením k záväzku objednávateľa.

7.2. Poskytovateľ potvrdením rezervácie alebo odoslaním protinávrhu s odkazom na tieto Všeobecné obchodné podmienky navrhuje súčasne uzavretie rozhodcovskej doložky podľa čl. VIII. všetkým osobám, ktoré sú alebo budú zaviazané spoločnými záväzkami s objednávateľom, ako aj pristúpením k záväzku.

7.3. Návrh podľa ods. 7.1. a 7.2. je záväzný a neodvolateľný, a prijatím zo strany spoločných dlžníkov (osôb spoločne zaviazaných) ako aj fyzických a právnických osôb, ktoré pristúpia k záväzku objednávateľa voči poskytovateľovi, je uzavretá rozhodcovská zmluva podľa čl. VIII.

 

Čl. VIII

Riešenie sporov

8.1. Všetky spory medzi stranami tejto doložky, alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, porušenie, výklad a zrušenie, ako aj spory týkajúce sa arbitrability sporu, budú riešené rozhodcovským súdom tvoreným jediným rozhodcom Mgr. Slavomírom Jančokom, ACIArb, ( sjancok@aaa-arbitration.org) podľa pravidiel SRS JSM.

8.2. Miestom rozhodcovského konania je Zug, rozhodným právom platnosti rozhodcovskej doložky je švajčiarske právo, pričom strany podľa čl. 192 IPRG dojednali vylúčenie preskúmania rozhodcovského rozsudku Švajčiarskym spolkovým súdom, strany sa dohodli na práve požiadať o preskúmanie rozhodcovského rozsudku iným rozhodcom, ustanoveným vybranou osobou podľa Rokovacieho poriadku SRS JSM zverejneného v Obchodnom vestníku.

8.3. Strany sa výslovne v zmysle § 34, ods. 3 slovenského ZRK dohodli na tom, že sa rozhodcovský rozsudok bude považovať za vydaný v dojednanom mieste konania, bez ohľadu na miesto jeho podpísania, odoslania a akýchkoľvek iných úkonov rozhodcovského súdu.

8.4. Strany výslovne berú ne vedomie, že na výkon rozhodnutia sa vzťahujú ustanovenia dvojstranných zmlúv medzi Švajčiarskom a štátom, kde je požadovaný výkon rozhodnutia v prípade Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Talianska, Slovenska, Španielska a Švédska.

8.5. Jazykom konania bude:

  1.  slovenský jazyk ak klient má sídlo na Slovensku, alebo ak výslovne prejavil znalosť slovenského jazyka,
  2.  nemecký alebo anglický podľa voľby žalobcu, ak klient má sídlo v Rakúsku, Nemecku alebo Švajčiarsku,
  3.  v ostatných prípadoch anglický jazyk.

 

Čl. IX

Dodatočné určenie obsahu zmluvy – stabilizačná klauzula

9.1.Ak vznikne medzi stranami spor o dodatočné určenie časti zmluvy podľa ObZ rozhodne sa o určení ustanovenia zmluvy v konaní podľa Rokovacieho poriadku SRS JSM. Strany výslovne vyhlasujú, že dodatočné určenie časti obsahu zmluvy nie je podmienkou platnosti a účinnosti zmluvy uzavretej podľa týchto obchodných podmienok.

9.2. Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stratí platnosť na základe rozhodnutia súdu, rozhodcu alebo ak čo aj len jedna zo strán namietne proti platnosti tejto zmluvy alebo jej časti dobré mravy, alebo obchodné zvyklosti zachovávané v odvetví, strany v lehote 30 dní nahradia sporné ustanovenie iným ustanovením, čo najbližším jeho pôvodnému obsahu a účelu. V prípade, ak nemožno dosiahnuť dohodu o obsahu takéhoto dodatku, požiadajú strany o sprostredkovanie urovnania vyššie ustanovenú tretiu osobu (čl. 8.1).

 

Čl. X

Záverečné ustanovenia

 

10.1. Obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke SRS JSM (www.aaa-arbitration.org) a na stránke www.spaceworld.sk , a to dňom neskoršieho zverejnenia.

10.2. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke poskytovateľa a na stránke www. aaa-arbitration.org v deň odoslania rezervácie Objednávateľom, v prípade rozdielu znenia má prednosť znenie na www.aaa-arbitration.org. Tieto  podmienky sú založené na slobodnej vôli oboch zmluvných strán, a strany vyhlasujú, že zmeny dispozitívnych ustanovení zákonov, ktorými sa ich zmluvný vzťah riadi, sa ich platnosti nedotýkajú. Strany považujú obsah týchto podmienok za súladný s dobrými mravmi a v zmysle zásady  non venire contra factum proprium vyhlasujú, že v budúcnosti sa nebudú domáhať námietku rozporu týchto podmienok alebo ich časti s dobrými mravmi.

10.3. Objednávateľ  odoslaním rezervácie udeľuje Poskytovateľovi súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Dodávateľa za účelom plnenia  zmluvy uzatváranej podľa Obchodných podmienok a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Súhlas objednávateľ  udeľuje na dobu do jeho odvolania.

10.4. Medzi stranami sa výslovne dojednáva voľba práva pre všetky záväzkové vzťahy, a to voľba Princípov európskeho zmluvného práva.

10.5.Pre otázky neriešené v princípoch použije sa ako rozhodné právo právny poriadok tej zmluvnej strany, ktorý má najužší vzťah k predmetu sporu; prednosť však bude mať:

a) vo veciach odporovateľných úkonov právny poriadok štátu, v ktorom má sídlo zmluvná strana, ktorej úkon sa napáda,

b) v prípade náhrady škody právny poriadok štátu, kde má sídlo poškodený,

c) v otázkach formálnej platnosti úkonu ten právny poriadok, ktorý vyžaduje menej požiadaviek formy,

d) v otázkach materiálnej platnosti úkonu ten právny poriadok, ktorý väčšmi podporuje princíp zmluvnej slobody a princíp non venire contra factum proprium,

e) v prípade žaloby o uloženie súdnej pokuty (judicial penalty), ustanovenie UPICC Art. 7.2.4.