Hlavné menu


Návštevný poriadok

Návštevný poriadok Vesmírny Klub, o.z. vydaný pre klubovňu Račianska ul. 22/A v Bratislave

 

Čl. I
Úvodné ustanovenia

 

a / Občianske združenie Vesmírny Klub, o.z. so sídlom M. Sch. Trnavského 18, Bratislava, číslo reg. MV SR: VVS/1-900/90/19357-1, IČO: 35 567 473 zriadilo podľa svojich Stanov ako vnútornú organizačnú jednotku klubovňu v priestoroch objektu na Račianskej ul. 22/A v Bratislave, vymedzených nájomnou zmluvou medzi združením a vlastníkom stavby.

b / Klubovňa je určená pre oddych a aktívny odpočinok a je prístupná  pre členov združenia vekových skupín od 8 rokov, pre jednotlivcov aj skupiny.  Členstvo združenia možno nadobudnúť aj zaplatením jednorazového minimálneho členského príspevku podľa Stanov a vnútorných predpisov združenia.

c/ Nečlenom združenia je klubovňa prístupná iba na základe rezervácie prostredníctvom webovej stránky www.spaceworld.sk

d / Každý návštevník klubovne svojím vstupom do centra potvrdzuje, že si je vedomý existencie Návštevného poriadku, je s ním oboznámený a že sa tento zaväzuje dodržiavať bez ohľadu na to, či ide o člena združenia, alebo o nečlena.

e / Každý návštevník klubovne potvrdzuje, že všetky fotografie vyhotovené v priestoroch klubovne sú majetkom združenia, a združenie ich môže uverejniť v rámci svojej politiky publicity na sociálnych sietiach, prípadne v tlačovej verzii.  V prípade vyslovenia nesúhlasu sa združenie zaručuje nepublikovať daný materiál na sociálnych sietiach. Súhlas môže účastník kedykoľvek písomným oznámením, doručeným združeniu do jeho sídla, osobne doručeným v klubovni alebo doručeným na elektronickú adresu zverejnenú združením na www.spaceworld.sk, odvolať.
 

Čl. II
Otváracia doba


a / Otváracia doba klubovne je pondelok až nedeľa v čase od 10:00 do 22:00 hod. (zmena vyhradená)

b / Vstup do klubovne je bezplatný, avšak jednotlivé aktivity podliehajú minimálnemu členskému príspevku ustanovenému v aktuálnom Dodatku k Návštevnému poriadku.

c / V prípade prianí, sťažností, otázok alebo v iných dôležitých prípadoch, je možné sa obrátiť na združenie /alebo na ním poverené osoby/  e-mailom na : info@spaceworld.sk. O všetkých otázkach klubovne s konečnou platnosťou rozhoduje na mieste štatutárny orgán združenia alebo ním poverené osoby, najmä vedúci klubovne.

d / Klubovňu je možné rezervovať a prenajať na súkromné akcie, zaslaním mailu na adresu: info@spaceworld.sk

 

Čl. III
Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Združenie:
•    menuje zodpovedné fyzické osoby, ktoré budú prítomné počas otváracích hodín zabezpečovať a zodpovedať za bežný každodenný chod klubovne,
•    vykonáva a zabezpečuje správu, údržbu a prevádzku klubovne,
•    zabezpečuje strážnu službu prostredníctvom nepretržitého pripojenia na centrálny bezpečnostný pult,
•    spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri dozore hygieny, ďalej s orgánmi policajného zboru a mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku, pri zabezpečovaní verejného poriadku
•    zabezpečuje informačné, oznamovacie a zákazové tabule a značenie.
 

Čl. IV
Dodržiavanie bezepečnosti a ochrana majetku


a / Návštevníci zariadenia bez ohľadu na ich členstvo v združení sú povinní:
•    zdržať sa akéhokoľvek konania a činnosti, ktoré obmedzujú, ohrozujú, obťažujú alebo rušia ostatných návštevníkov,
•    dbať na dobré mravy
•    udržiavať poriadok, čistotu a hygienu
•    rešpektovať pravidlá vydané a oznámené vlastníkom alebo správcom objektu, pokyny združenia a ním poverených osôb,
•    akýkoľvek odpad vyhadzovať výlučne do odpadkových košov.

b / Osoby vstupujúce do priestoru pohybových hier (hrací priestor) sú povinné chovať sa ohľaduplne a opatrne a predchádzať tak prípadným úrazom a škode na majetku. Taktiež sú povinné dodržiavať pravidlá bezpečnosti a pokyny združenia a ním poverených osôb.

c / V hracom priestore sa zakazuje najmä:
•    premiestňovanie zariadenia
•    konzumovať vlastné jedlo a pitie
•    v bludisku neprimerane utekať
•    vstup v nevhodnej obuvi (napr. topánky na vysokom podpätku, žabky, prípadne znečistená obuv)
•    priniesť a používať vlastné športové náradie
•    vstup osobám pod vplyvom nadmerného množstva alkoholu.
 

Čl. V
Iné pravidlá klubovne

a / Vstup detí do 14 rokov je dovolený len v sprievode rodiča alebo inej dospelej osoby, zodpovednej za konanie dieťaťa.

b / Do klubovne  nie je dovolený vstup osobám, ktoré sú pod vplyvom nadmerného množstva alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok a osobám, ktoré svojim konaním a správaním obťažujú alebo znepríjemňujú iným návštevníkov pobyt v centre.

c / V priestore klubovne je prísne zakázané:
•    fajčiť,
•    konzumovať alkoholické nápoje osobami mladšími ako 18 rokov alebo osobami pod značným vplyvom týchto nápojov,
•    požívať a používať omamné a psychotropné látky,
•    pohybovať sa mimo vyhradených priestorov, určených pre aktivity v tomto zariadení.
•    vstupovať s akýmkoľvek zvieraťom

d / Návštevník je povinný v prípade poškodenia majetku tohto zariadenia alebo znečistenia priestorov  /či už vlastnou vinou alebo vinou iných návštevníkov, prípadne vinou dieťaťa, za ktoré návštevník zodpovedá/ o tomto okamžite upovedomiť štatutárny orgán združenia, resp. ním poverené osoby, ktorí prijmú opatrenia na nápravu.

e / Štatutárny orgán združenia a ním poverené osoby sú oprávnené kontrolovať dodržiavanie Návštevného poriadku. Za týmto účelom sú uvedené subjekty oprávnené vyžiadať si k nahliadnutiu občiansky preukaz alebo iný relevantný doklad návštevníka. Toto oprávnenie nie je povinnosťou, a prípadné nevykonanie kontroly, ak ju neukladá všeobecne záväzný právny predpis nemožno považovať za porušenie povinností združenia.

f / V prípade nedodržania Návštevného poriadku môže byť návštevník z klubovne vykázaný.
 

Čl. VI
Ustanovenia a zodpovednosti za škodu


a / V prípade, ak v dôsledku konania alebo nekonania návštevníka vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, zodpovednosť návštevníka sa riadi príslušnými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom a s ním súvisiacimi právnymi predpismi. Tým nie je dotknutá zodpovednosť za náhradu škody návštevníkov - nečlenov združenia podľa Všeobecných obchodných podmienok, dostupných na www.spaceworld.sk.

b / Na odkladanie vecí návštevníkov sú  zriadené uzamykateľné odkladacie skrinky, ktoré sa nachádzajú v spoločných  priestoroch klubovne.

c / Združenie nezodpovedá za stratu vecí, ktoré si člen prinesie do klubovne, a takto prinesené veci sa nepovažujú za veci zverené do úschovy združeniu v zmysle § 433, ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak nie sú uložené v zriadených odkladacích skrinkách podľa predchádzajúceho odseku. Za stratu vecí alebo škodu na veciach uložených v skrinkách podľa predchádzajúceho odseku zodpovedá združenie najviac do výšky polovice prijatých členských príspevkov  osoby, ktorá veci uložila.

d / S činnosťou klubovne nie je spojená úschova šperkov, peňazí a cenín, preto za ich stratu združenie nezodpovedá.

e / V prípade vecí uložených nečlenom sa uplatňujú výhradne obchodné podmienky dojednané medzi združením a návštevníkom (objednávateľom).

f / Vstup do klubovne a účasť na pohybových aktivitách je na vlastnú zodpovednosť návštevníka. Združeniu nemožno pričítať zodpovednosť za porušenie povinností uloženej návštevníkom voči ostatným návštevníkom všeobecnými zásadami občianskeho práva o predchádzaní škôd, odvracaní hroziacej škody alebo takých povinností, ktoré návštevníkom ukladá tento poriadok alebo schválené a v priestoroch klubovne zverejnené alebo sprístupnené pokyny k jednotlivým pohybovým aktivitám, bez ohľadu na to, či porušením povinností tretích osôb došlo k ujme na majetku alebo na zdraví.

g / V prípade spoluzodpovednosti za škodu na zdraví, spôsobenú súbehom porušenia povinnosti združenia, osôb poverených združením, poškodeného návštevníka, a akejkoľvek tretej osoby (vrátane nesprávnych poučení od vlastníka a výrobcu zariadení používaných pri pohybových hrách) nesie združenie pomernú časť zodpovednosti, a to iba v rozsahu v ktorom bolo možné škodu predvídať, a v ktorom došlo k zavinenému porušeniu povinností zo strany združenia.

h / Združenie pri zabezpečení činnosti klubovne využíva plnenia aj od tretích strán (napr. gastroservis, sponzori, SBS a pod.). Uvedené subjekty sú v rámci svojej účasti na zabezpečení činnosti klubovne oprávnené svojimi pokynmi záväzným spôsobom regulovať správanie návštevníkov. Z hľadiska ich zodpovednosti voči návštevníkom priestorov ako aj tretím subjektom, však konajú vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a združenie za ich konanie nenesie nijakú zodpovednosť.
 

Čl. VII
Porušenie povinností návštevníka

 

a / Porušenie povinností návštevníka založených týmto poriadkom a jeho dodatkami zakladá právo na náhradu škody, a právo na zmluvnú pokutu dojednanú týmto poriadkom.

b / Zmluvná pokuta sa určí pri porušení peňažnej povinnosti na zaplatenie jednorazového minimálneho členského príspevku za aktivitu, ako hodnota rovná výške príslušného jednorazového príspevku, za každý deň omeškania od 1. do 7. dňa omeškania, a následne vo výške 1 % za každý deň omeškania.  Pri porušení inej peňažnej povinnosti, vrátane povinnosti na náhradu škody, uplatnenej písomne združením voči návštevníkovi, sa zmluvná pokuta určí vo výške 1 % za každý deň omeškania.

c / Zmluvná pokuta pri porušení nepeňažnej povinnosti sa určí ako rovná 1,5 násobku skutočne vzniknutej škody, pričom pre jej určenie sa nevyžaduje uplatnenie nároku na náhradu škody.Č.VIII
Riešenie sporov

a / Spory medzi členom a združením, ako aj orgánmi združenia sa riešia v rozhodcovskom konaní podľa čl. VIII. Stanov združenia.

b / Spory medzi návštevníkom a združením vzniknuté pri činnosti združenia alebo v súvislosti s činnosťou združenia, vrátane sporov o platnosť zmlúv, ich porušenie, výklad a zrušenie, ako aj spory týkajúce sa arbitrability sporu, ak sa ich do 30 dní od predžalobnej výzvy nepodarí vyriešiť zmierom, budú riešené na návrh ktorejkoľvek strany výlučne pred Stálym rozhodcovským súdom JSM (www.aaa-arbitration.org) v súlade s jeho pravidlami a poriadkami, uverejnenými v Obchodnom vestníku SR.

c / Účastníci sa výslovne dohodli na použití čl. 192 švajčiarskeho PILA (Gesetz über internationales Privatrecht) na vylúčenie zrušenia rozhodcovského rozsudku pričom dojednávajú ako miesto konania (sídlo rozhodcovského tribunálu) mesto Zug, kantón  Zug, Švajčiarska konfederácia.

d / Spory medzi návštevníkmi navzájom, ak sa týkajú zodpovednosti za škodu spôsobenú alebo vzniknutú pri činnosti klubovne bez ohľadu na členstvo v združení ako aj spory týkajúce sa arbitrability sporu, budú riešené na návrh ktorejkoľvek strany výlučne pred Stálym rozhodcovským súdom JSM (www.aaa-arbitration.org) v súlade s jeho pravidlami a poriadkami, uverejnenými v Obchodnom vestníku SR. Pred riešením sporu rozhodcovským konaním majú strany právo obrátiť sa na SRS JSM so žiadosťou o zmierovacie konanie, a majú právo požiadať združenie alebo jeho poverenú osobu o vyjadrenie k priebehu škodovej udalosti.

e / Účastníci akéhokoľvek sporu podľa predchádzajúcich odsekov berú na vedomie, že klubovňa napriek otvorenosti nečlenom nie je prevádzkou združenia a jej činnosť nie je uskutočňovaná na dosiahnutie zisku, pričom združenie nie je predávajúcim v zmysle právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.


Č.IX
Záverečné ustanovenia

 

a / Združenie je oprávnené upravovať a meniť tento Návštevný poriadok a v ňom obsiahnuté ustanovenia, a to s účinnosťou od zverejnenia zmeny na www.spaceworld.sk a v priestoroch klubovne.

b / Združenie je oprávnené v dodatku k tomuto poriadku upraviť najmä minimálne členské príspevky, ktoré zakladajú nárok na prístup k jednotlivým aktivitám alebo k užívaniu priestorov klubovne alebo požívaniu jedál a nápojov v klubovni, ich splatnosť a platobné podmienky.